Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

Otrzymywanie soli potasowych w produkcji klinkieru cementowego

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Otrzymywanie soli potasowych w produkcji klinkieru cementowego. Alkany (K20 ,i Na20) są stałym składnikiem klinkieru cementowego. Pochodzą one z zanieczyszczeń surowców i z popiołu paliwa użytego do wypalenia. Zawartość alkanów w klinkierze cementowym nie przekracza przeważnie l %, przy czym związków potasowych jest znacznie więcej niż sodowych, W procesie wypalania klinkieru portlandzkiego w wysokiej temperaturze część związków potasowych w postaci siarczanu potasowego ulatnia się i uchodząc z ,gazami wylotowymi z pieca, osiada wraz z pyłem w komorze pyłowej. Reszta związków potasu reaguje z powstałym krzemianem dwu-wapniowym, tworząc potrójny związek o wzorze K20• 23CaQ . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

Otrzymywanie soli potasowych w produkcji klinkieru cementowego

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Otrzymywanie tlenku glinowego w produkcji klinkieru portlandzkiego. Jako surowca do tego rodzaju produkcji używa się gliny o możliwie wysokiej zawartości A1203. Glinę tę miesza się z wapieniem w takim stosunku, żeby mieszanina po wypaleniu w piecu obrotowym lub szybowym składała się z ,glinianu wapniowego i krzemianu dwu-wapniowego. Krzemian dwu-wapniowy po opuszczeniu pieca przechodzi z odmiany f. w odmianę y z równoczesnym znacznym zwiększeniem objętości, otrzymany więc produkt wypalania rozsypuje się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

Otrzymywanie soli potasowych w produkcji klinkieru cementowego

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

KONSTRUKCJA I DZIAŁANIE PIECOW DO WYPALANIA KLINKIERU CEMENTOWEGO Piece szybowe. Pierwsze cementownie produkujące cement portlandzki stosowały do wypalenia klinkieru bardzo prymitywne piece szybowe pracujące okresowo. Piec był to po prostu murowany okrągły szyb z cegły czerwonej, wyłożony od wewnątrz kształtkami z materiału ogniotrwałego. Górna część szybu zwężała się i przechodziła w murowany komin. W górnej części szybu znajdowały się boczne otwory do zesypywania surowca i paliwa, w dolnej zaś otwory do wyładunku wypalonego klinkieru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

Otrzymywanie soli potasowych w produkcji klinkieru cementowego

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Piec Dietscha budowany był jako bliźniaczy, złożony z dwóch identycznych elementów, wprawdzie połączonych konstrukcyjne i mających wspólny komin, jednak mogących pracować zupełnie niezależnie od siebie. Wydajność pieca dochodziła do 25 T klinkieru na dobę, a zużycie paliwa wynosiło 18 -:- 25% w odniesieniu do ciężaru wypaIonego klinkieru. Piec stanowił niewątpienie postęp w porównaniu ze stosowanymi uprzednio okresowymi piecami szybowymi, jednakże był on urządzeniem ciągle jeszcze bardzo prymitywnym, mało wydajnym i opartym wyłącznie na pracy ręcznej Następnym etapem na drodze doskonalenia konstrukcji pieców szybowych było wprowadzenie do przemysłu cementowego pieca typu Schneidera. Piec ten miał murowany szyb wyłożony warstwą materiału ogniotrwałego. Charakterystyczną nowością tego typu pieca było zastosowanie pomiędzy murem z cegły czerwonej a wykładziną ogniotrwałą kanału powietrznego , którego zadaniem było chłodzenie wykładziny wewnętrznej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries