Uzdatnianie wody Pitnej
Uzdatnianie wody Pitnej, hydraulik Warszawa

Otrzymywanie soli potasowych w produkcji klinkieru cementowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Otrzymywanie soli potasowych w produkcji klinkieru cementowego. Alkany (K20 ,i Na20) są stałym składnikiem klinkieru cementowego. Pochodzą one z zanieczyszczeń surowców i z popiołu paliwa użytego do wypalenia. Zawartość alkanów w klinkierze cementowym nie przekracza przeważnie l %, przy czym związków potasowych jest znacznie więcej niż sodowych, W procesie wypalania klinkieru portlandzkiego w wysokiej temperaturze część związków potasowych w postaci siarczanu potasowego ulatnia się i uchodząc z ,gazami wylotowymi z pieca, osiada wraz z pyłem w komorze pyłowej. Reszta związków potasu reaguje z powstałym krzemianem dwu-wapniowym, tworząc potrójny związek o wzorze K20• 23CaQ . Read the rest of this entry »

Comments Off

Otrzymywanie kwasu siarkowego w produkcji cementu portlandzkiego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Otrzymywanie kwasu siarkowego w produkcji cementu portlandzkiego. Siarczan wapniowy (CaS04) zmieszany z węglem li ogrzewany do temperatury powyżej 1 0000 rozkłada się, wydzielając wapno i dwutlenek -siarkowy. Reakcje zachodzące przy tym rozkładzie są skomplikowane. Schematycznie można je przedstawić za pomocą następujących równań chemicznych CaSQ4 -+- c = Ca,O + 5. 02 + CQ Przy większej ilości węgla powstaje siarczek wapniowy CaSQ4 + 2C = CaS + 2CQ2 Powstały siarczek wapniowy reaguje z siarczanem wapniowym 3CaSQ4 + CaS = 4CaQ + 4SQ2 Badania wykazały, że obecność glinokrzemianów i krzemionki przyśpiesza reakcję rozkładu siarczanu wapniowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

OTRZYMYWANIE PRODUKTÓW UBOCZNYCH W PRODUKCJI CEMENTU

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Otrzymywanie surówki żelaznej w piecu obrotowym przy równoczesnym wypalaniu klinkieru cementowego. Skład chemiczny żużli otrzymywanych w procesie wytapiania surówki żeliwnej w wielkim piecu podobny jest do składu chemicznego klinkieru portlandzkiego z -tą różnicą, że żużel jest bardziej kwaśny, czyli zawiera mniej wapna (CaO). Próby zwiększenia zawartości CaO w żużlu przez zwiększenie dodatku wapienia do wsadu wielkopiecowego nie dały pozytywnych rezultatów. Wysoka bowiem temperatura, jakiej wymagało wypalanie klinkieru li redukująca atmosfera panująca w wielkim piecu powodowały powstawanie w nim większych ilości karbidu. Zjawisko to nie występuje, kiedy według pomysłu P. Read the rest of this entry »

Comments Off

Schemat reaktora wyjasniajacy jego dzialanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Schemat takiego reaktora wyjaśniający jego działanie . Jest to jeden z typów reaktora używanego do wypalania wapna w przemyśle amerykańskim. Reaktor ten ma kształt szybu wyłożonego materiałem ogniotrwałym. Jest on podzielony rusztami z materiału ogniotrwałego na trzy komory. Komora górna przeznaczona jest do suszenia i wstępnego podgrzewania materiału, środkowa – do wypalania, dolna – do ochładzania wypalonego materiału. Read the rest of this entry »

Comments Off

pracy ruszt obraca sie z szybkoscia 1-1,5 obrotów na godzine

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Odpowiednie nawilżona mieszanina mączki surowej z koksem, doprowadzana nad piec przenośnikiem taśmowym , dostaje się przez rynnę do prasy śrubowej , która brykietuje tę mieszaninę. Gotowe brykiety spadają na obracającą się rynnę , która zasila piec równomiernie na całym jego obwodzie. Od góry szyb pieca zamknięty jest stalowym stożkiem , w którym znajdują się otwory wziernikowo-kontrolne i który połączony jest z blaszanym kominem . W dolnej części szybu znajduje się bardzo ważny element pieca, a mianowicie ruszt obrotowy , odlany ze staliwa w postaci mocnej kraty uzbrojonej od góry silnymi zębami służącymi do kruszenia brył klinkieru. Ruszt osadzony jest na pionowym wale , który wprawiany jest w powolny ruch obrotowy przez silnik elektryczny za pomocą przekładni ślimakowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zastosowanie sztucznego podmuchu

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

W nowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych dla polepszenia warunków spalania paliwa zaczęto stosować sztuczny podmuch za pomocą wentylatorów o nadciśnieniu około 100 mm słupia wody. Zastosowanie sztucznego podmuchu umożliwiało znaczne zwiększenie wydajności pieca i lepsze chłodzenie klinkieru, co z kolei wpłynęło na polepszenie jakości cementu i na poprawienie higienicznych warunków pracy robotników zatrudnienionych przy wyładowywaniu u z pieca. Początek XX weku charakteryzuje szybko narastająca talia mechanizacji pracochłonnych procesów produkcyjnych we wszystkich gałęziach przemysłu. Mechanizacją objęte wstały również ręcznie dotychczas wykonywane czynności związane z ,obsługą pieców szybowych, a więc przede wszystkim zasilenie pieca surowcem i paliwem oraz -rozładunek gotowego klinkieru. Spośród wielui rozwiązań konstrukcyjnych z mechanizowanych , czyli tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Piec Dietscha

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Piec Dietscha budowany był jako bliźniaczy, złożony z dwóch identycznych elementów, wprawdzie połączonych konstrukcyjne i mających wspólny komin, jednak mogących pracować zupełnie niezależnie od siebie. Wydajność pieca dochodziła do 25 T klinkieru na dobę, a zużycie paliwa wynosiło 18 -:- 25% w odniesieniu do ciężaru wypaIonego klinkieru. Piec stanowił niewątpienie postęp w porównaniu ze stosowanymi uprzednio okresowymi piecami szybowymi, jednakże był on urządzeniem ciągle jeszcze bardzo prymitywnym, mało wydajnym i opartym wyłącznie na pracy ręcznej Następnym etapem na drodze doskonalenia konstrukcji pieców szybowych było wprowadzenie do przemysłu cementowego pieca typu Schneidera. Piec ten miał murowany szyb wyłożony warstwą materiału ogniotrwałego. Charakterystyczną nowością tego typu pieca było zastosowanie pomiędzy murem z cegły czerwonej a wykładziną ogniotrwałą kanału powietrznego , którego zadaniem było chłodzenie wykładziny wewnętrznej. Read the rest of this entry »

Comments Off

KONSTRUKCJA I DZIALANIE PIECOW DO WYPALANIA KLINKIERU CEMENTOWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

KONSTRUKCJA I DZIAŁANIE PIECOW DO WYPALANIA KLINKIERU CEMENTOWEGO Piece szybowe. Pierwsze cementownie produkujące cement portlandzki stosowały do wypalenia klinkieru bardzo prymitywne piece szybowe pracujące okresowo. Piec był to po prostu murowany okrągły szyb z cegły czerwonej, wyłożony od wewnątrz kształtkami z materiału ogniotrwałego. Górna część szybu zwężała się i przechodziła w murowany komin. W górnej części szybu znajdowały się boczne otwory do zesypywania surowca i paliwa, w dolnej zaś otwory do wyładunku wypalonego klinkieru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Otrzymywanie tlenku glinowego w produkcji klinkieru portlandzkiego

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Otrzymywanie tlenku glinowego w produkcji klinkieru portlandzkiego. Jako surowca do tego rodzaju produkcji używa się gliny o możliwie wysokiej zawartości A1203. Glinę tę miesza się z wapieniem w takim stosunku, żeby mieszanina po wypaleniu w piecu obrotowym lub szybowym składała się z ,glinianu wapniowego i krzemianu dwu-wapniowego. Krzemian dwu-wapniowy po opuszczeniu pieca przechodzi z odmiany f. w odmianę y z równoczesnym znacznym zwiększeniem objętości, otrzymany więc produkt wypalania rozsypuje się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Nowoczesny piec obrotowy jednego z wielu typów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Nowoczesny piec obrotowy jednego z wielu typów: stosowanych obecnie w przemyśle cementowym. Spis ważniejszych elementów, z których piec ten jest zbudowany. Podstawowym elementem jest oczywiście korpus pieca, mający kształt wydłużonego walca, wykonanego z blachy stalowej, W piecach starszej konstrukcji poszczególne arkusze blach łączone były ze sobą nitami, w piecach zaś obecnie budowanych blachy łączone są za pomocą spawania. Piec ma konstrukcję mieszaną, w której szwy podłużne są spawane, natomiast poprzeczne – nitowane. W nowoczesnych dużych piecach obrotowych średnica korpusu może dochodzić do 3,6 m, a długość do 180 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »